Bitef teatar

Bitef teatar

Scena/pozorišteAdresa: Skver Mire Trailović br. 1,11000 Beograd, Srbija

Direkcija:Terazije 29/1 11103 Beograd, Srbija

Bitef teatar je pozorište bez ansambla, otvoreno za sve vrste pozorišnih žanrova, od šire teatarskih do parateatarskih formi. Bitef teatar je centralni servis za saradnju sa stranim kulturnim centrima u Beogradu.

O POZORIŠTU

BITEF teatar je ustanova grada Beograda od značaja za kulturu grada i šire. Osnovan je na inicijativu legendarne Mire Trailović, 3. marta 1989. godine, kao tada najmlađe beogradsko pozorište i jedinstveno po svom izvorištu. Grad Beograd je na tekovinama jednog od najstarijih i najznačajnijih pozorišnih festivala, Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala - BITEF (1967), nakon dvadeset godina postojanja, osnovao i BITEFOVO pozorište. Tada je festival već uveliko bio jedan od najpoznatijih i najživljih poprišta novih svetskih teatarskih zbivanja.

Na adresi Skver Mire Trailović broj 1, u rekonstruisanoj zgradi tokom Drugog svetskog rata građene evangelističke crkve[1], a danas spomenika kulture grada Beograda (od 2010. godine)[2], već 29 godina postoji BITEF teatar kao projektno pozorište koje nema stalno zaposlen umetnički ansambl.

Kao teatar širokog spektra programskih delatnosti, divergentnih koncepata izvođenja u kojima ne preovlađuje nijedna paradigma, i vertikalnih multikulturalnih sadržaja, BITEF teatar ostaje i u trećoj deceniji postojanja privržen svojoj esteskoj vertikali oko koje je i nastao - BITEF festivalu. BITEF teatar dejstvuje kreativno, angažovano i provokativno, kao interaktivni i interdisciplinarni prostor našeg grada, naše umetnosti, društva, kulture i vaninstitucionalnog obrazovanja.

Otvoreno je zapitan nad umetničkim praksama koje su napustile „homogena polja” velike modernističke ideologije, nad autonomijom umetnosti, umetničkih medija i disciplina. Ukazuje na krhkost koherentnosti scenskog univerzuma, njegovih ponekad mekih i propustljivih granica, nekad napetih do praska, pa čak i bolne potrebe za potpunom negacijom.

BITEF teatar ne zagovara. BITEF teatar traga za ličnim i društvenim identitetom.

Svestan je prelomnih trenutaka kojima se proizvode različite istorijske i kulturalne situacije tokom 20. i s početka 21. veka (od istorijskih avangardi, postavangarde, neoavangarde, konceptualnih i postmodernih umetnosti osamdesetih godina, ratne tranzicije i raspada socijalističke Jugoslavije, politizacije umetnosti, početka novog veka i globalne tranzicije), pogotovo u društvenom kontekstu naše dinamične i dramatične sredine. Još od osnivanja, veoma odgovorno, postojano ali i hrabro ‒ avanturistički, svedoči i prolazi kroz važne periode nacionalne istorije i specifične društvene i psihološke okolnosti. Ne samo da istražuje i afirmiše savremene umetničke prakse već i markira i interaktivno se bavi tačkama sukoba.

Trudi se da ne bude zaveden u interpretacijama fenomena „velikog umetničkog dela”, ali ni u „rešenjima” koja se nameću nakon potpune promene prirode umetničkih medija i oblika istraživanja. Gradi, istražuje značenja i mapira složene, različite, a često i konceptualno suprotstavljene pravce promišljanja i umetničkih delovanja koja se proizvode ili pojavljuju u međuodnosu umetničkog dela i umetnosti, kulture i društva, a koji su najpogodniji kao okvir za idejnu sadržinu scenskog delovanja. BITEF teatar, u tom smislu, svakako ne predstavlja samo nastavak u razvoju autentičnog srpskog teatra koji se formira negde između zapadne i istočne pozorišne produkcije i filozofije začete početkom 20. veka.

Pored organizacije prestižnog BITEFA - Beogradskog internacionalnog pozorišnog festivala, ovo pozorište razvija platforme za tzv. dvostruka čitanja u umetnosti (reprezentujuće ‒ reprezentovano) kako kroz govorni, gestualni i teatar pokreta i tela, cirkuske i lutkarske predstave, ulične akcije i hepeninge, tako i kroz radio, internet i muzički teatar, kroz film, video itd.

Sopstvenim produkcijama, koprodukcijama sa institucijama iz Evrope i sveta, kao i kroz programe međunarodne razmene umetnika i edukacije i radionice (workshops) itd, BITEF teatar razvija aktivnu, savremenu i drugačiju umetničku scenu Beograda, kreativne vitalnosti i trajnog, produktivnog odjeka.

BITEF teatar traži, iznalazi i nudi drugačije pristupe i u traganju za prirodom ljudskog društva i čoveka, postavlja pitanja, kreira i odražava društvene ustalasanosti. Obogaćuje savremenu društvenu stvarnost temama kojima se ranije nije bavila ili se bavila u tišoj formi.

Zadatak je odgovoran, zamaman i izazovan. Svake sezone, svake godine - nov i drugačiji.

Vesna Bogunović, umetnički sekretar

[1] Evangelistička crkva - BITEF teatar u Beogradu, Biljana Mišić, UDK 725.822(497.11); 726.77(497.11)

Idejni projekat za crkvu izradio je 1940. godine Oto Bartning (Otto Bartning, 1883‒1959), jedan od najpoznatijih i najuticajnijih nemačkih arhitekata i teoretičara arhitekture dvadesetog veka. Prilikom realizacije Bartningove idejne skice za beogradsku evangeličku crkvu došlo je do izvesnog odstupanja. Kako je to bio običaj kada je reč o „uvezenim” projektima, razrada nacrta izvedena je u beogradskom projektantskom birou arhitekte Đorđa V. Staševskog. Radovi su otpočeli 20. avgusta 1940. godine, a izvođač je bilo tehničko preduzeće arhitekte Milana Sekulića. Temelji nove crkve svečano su osvećeni 20. oktobra iste godine.

Zoran Manević, Arhitektura i politika (1937-1941), Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske, br. 20, Novi Sad, 1984.

Nakon Prvog svetskog rata, značajan broj objekata građen po projektu stranih autora potpisan je i od strane naših arhitekata koji su rukovodili njihovim izvođenjem. Ovakav vid saradnje predstavljao je jedan od metoda širenja različitih evropskih uticaja u domaćoj sredini.[2] Na osnovu člana 47. Stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS, br. 71/94, 52/11 i 99/11 - dr. Zakon) i člana 43. Stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada je donela ODLUKU O UTVRĐIVANjU EVANGELISTIČKE CRKVE - BITEF TEATRA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE. Evangelička crkva - BITEF teatar u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Stari grad, u gradu Beogradu, Skver Mire Trailović, broj 1 (ugao ulica Drinčićeve, broj 1 i Knez Miletine, broj 4). Objekat je delom u privatnoj a delom u državnoj svojini. Deo postojećeg objekta koji izlazi na Skver Mire Trailović koristi BITEF teatar kao objekat koji je namenjen delatnostima iz oblasti kulture (Katastarske parcele 1373/1, 1373/2 KO Stari grad). (Izvor: teatar.bitef.rs)

 

 

Nastavite Skver Mire Trailović br. 1, 11000 Beograd

Bitef teatar

0 događaja